Kursplan

Solel

Kurskod
AEG233
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Energiteknik1
Solenergiteknik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
2A1F
Fastställd
Fastställd 2019-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-08-15.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • analysera och diskutera de fysiska processer som styr utbytet av olika typer av solceller samt relatera till matematiska modeller som kan användas för att beräkna detta utbyte
  • förklara mekanismen för generering av ström och spänning i halvledarmaterial
  • redogöra för hur moduler sätts samman av solceller, vilka förlustmekanismerna är och hur dessa kan minimeras
  • redogöra för roll, funktionsprincip och prestanda av huvudkomponenter i solcellssystem
  • visa förståelse för de vanligaste typerna av elektroniska kretsar för elomvandling i PV systemkomponenter
  • självständigt utföra design av enkla självförsörjande och nätanslutna system samt välja komponenter så att systemen optimeras

Innehåll

Kursen behandlar olika halvledarmaterial och deras lämplighet för solcellstillverkning, absorbtion av solstrålningen i halvledaren, solcellernas arbetssätt och uppbyggnad. Olika typer av solceller studeras, hur de karaktäriseras och sätts samman till en solcellsmodul. Identifiering och minimering av förluster ingår i kursen samt degradering av moduler, tolkning och användning av datablad.
Tillverkning av solcellsmoduler behandlas.
Solcellsmodulerna ska användas i både egenförsörjda och nätanslutna system, och komponenterna i dessa system studeras; olika typer av batterier, regulatorer och växelriktare. Kursen avslutas med datorsimuleringar av solcellssystem, design och val av komponenter.

Examinationsformer

Två Skriftlig salstentamen 2,5 hp och 2 hp (U, 3, 4, 5) Laborationsrapporter 3 hp (U-G).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, laborationer, studiebesök.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Solstrålning och solgeometri, 5 hp, avancerad nivå

Övrigt

Kursen ersätter EG3008.
Max fem examinationstillfällen.