Kursplan

Energieffektiva installationssystem

Kurskod
ABY22V
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Energiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2019-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-17.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Uppskatta värmebehov för lågenergibyggnader i kallt klimat och relatera till energikraven i Boverkets byggregler (BBR
  • Beskriva utformning, funktion och tillämpning av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem lämpliga för lågenergibyggnader i kallt klimat.
  • Analysera och beskriva samspelet mellan olika installationslösningar och byggnaden.

Innehåll

Kursen behandlar den grundläggande funktionen hos värme-, ventilations- och kylsystem och innovativa systemkoncept introduceras för lågenergibyggnader och byggnader som använder förnybar energi. Ventilationsstrategier (t.ex. naturlig ventilation, mekanisk ventilation och behovsstyrd ventilation) samt teknik och metoder för uppvärmning och kylning kommer att diskuteras samt hur Boverkets byggregler (BBR) påverkar dessa val. Betydelsen av att beakta dynamiken i driftsförutsättningarna understryks. I kursens avslutande del fokuseras på installationssystemens prestanda och dess interaktion med byggnaden.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (4 hp) och inlämningsuppift med muntlig presentation (1 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Inlämningsuppgift U-G.

Förkunskapskrav

  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande examen om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper.