Kursplan

Perspektiv på utvecklingsarbete i arbetslivet

Kurskod
AB1009
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp
Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2010-04-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-04-20.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och diskutera, analysera och reflektera kring detta, inom och mellan följande olika perspektiv på förändringar och utvecklingsarbete i arbetslivet:

 • Organisationen vid förändringar, samt i utvecklingsarbete
 • Individers hantering av förändringar och medverkan i utvecklingsarbete
 • Gruppen vid utvecklingsarbete
 • Samhällets syn och påverkan på verksamhetens utveckling
 • Samverkan mellan aktörer vid utvecklingsarbete

Innehåll

Kursen behandlar fem perspektiv på utvecklingsarbete i arbetslivet; Företags-/organisationsperspektiv (systematik/ordning o reda, att påverka och lära organisationer i utveckling, strategier för organisationsutveckling). Individperspektiv (perspektiv och förhållningssätt i utvecklingsarbete, t.ex. möjlighet, lösningsfokuserat, problem, hur olika individer hanterar förändringar, mångkulturella möten). Grupp-perspektiv (arbetsplats) (gruppens psykologi, ledarskap, attraktiva arbetsplatser, genus-, invandrar-, arbetsplatskultur). Samhällsperspektiv (dagens samhällssyn, helhetssyn på livssituation och arbetsliv, styrmedel, lagar och regler). Aktörsperspektiv (nätverk, interorganisatoriskt) (samverkan, roller, utveckling i nätverk, aktörer för åtgärder, stöd och/eller kontroll).

Examinationsformer

Examination sker i form av individuella skriftliga reflektionsprotokoll, samt aktivt deltagande vid seminarier och gemensamma kurstillfällen. Muntlig examination kan förekomma i särskilda fall efter beslut av examinator.

Arbetsformer

Seminarier, föreläsningar, övningar och grupparbete. Övningsuppgifter på arbetsplatser genomförs löpande under kursen.

Kursens pedagogik bygger på deltagarnas aktiva medverkan i övningar på kursdagar och på egna arbetsplatser, utbyte av erfarenheter och reflektioner. Bearbetning och redovisning av lärandet sker genom att deltagarna löpande skriver reflektionsprotokoll. I dessa ska behandlas litteratur, föreläsningar, övningar, utbytet mellan deltagarna, övningsuppgifter på arbetsplatser, samt egen arbetslivserfarenhet.

Reflektionsprotokollen ska, för den studerande, fungera som grund för ett under kursen successivt utvecklat aktivt agerande (verbaliserat eller konkret).

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter KULA-kurs IE1020.

Litteratur

 • Angelöw B. (2005) Att hantera stress och möta förändringar. 2 uppl. Stockholm : Natur och Kultur. (170 s). ISBN 91-27-11003-6
 • Ekstedt E & Ahlgren P. (1995) Hur beter du dig - egentligen?. Högskolan Karlstad. (100 s).
  Anmärkning: Tillhandahålls av kursansvarig.
 • Jacobsen, D. I. översättning: Andersson, S. (2005) Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund : Studentlitteratur. (417 s). ISBN 91-44-03638-8
 • Johnson S. svensk översättning: Norin E. (2000) Vem snodde osten?. Jönköping : Brain Books. (92 s). ISBN 91-89250-43-5