Kurs VÅ1053

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Det övergripande målet är att studenten ska kunna bedöma och värdera hälso- och ohälsotillstånd som grund för sjuksköterskans behandling av patienten ur både ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv. Vidare ska studenten kunna behärska olika tekniska och kommunikativa färdigheter i en simulerad miljö samt behärska grundläggande läkemedelsberäkning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för utveckling och förekomst av symtom och tecken på ohälsa vid vanligt förekommande ohälsotillstånd, beskriva diagnostik och behandling inom såväl omvårdnad som medicin utifrån sjuksköterskans ansvarsområde,
 • reflektera över hälsa och ohälsa relaterat till människors livsvillkor och levnadsvanor,
 • redogöra för effekter, biverkningar och interaktioner hos vanligt förekommande läkemedelsgrupper vid olika sjukdomstillstånd,
 • redogöra för och diskutera metoder i omvårdnad inom sjuksköterskans ansvarsområde relaterat till den teoretiska kunskapsbasen,
 • redogöra för och reflektera över krav och förutsättningar för eHälsa som stöd för hälso- och sjukvård,
 • systematiskt bedöma, prioritera och kritiskt värdera patienters hälsotillstånd utifrån symtom/tecken och sjukdomsförlopp utifrån sjuksköterskans ansvarsområde samt ange förväntat resultat och oberoende och beroende omvårdnadsåtgärder i en omvårdnadsplan,
 • kommunicera med patienter i en simulerad vårdsituation på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt,
 • redogöra för teorier i pedagogik, didaktik och kommunikation av betydelse för omvårdnad och sjuksköterskans pedagogiska och handledande funktion,
 • reflektera över patientens integritet, makt och delaktighet i samband med utredning och behandling,
 • informera och undervisa patient i en simulerad vårdsituation med hänsyn till det specifika sammanhanget,
 • förbereda och genomföra omvårdnads- och medicintekniska åtgärder samt läkemedelshantering i simulerad miljö med ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt där utförandet garanterar säkerheten för patient och vårdare,
 • reflektera över hur normer, värderingar, genus, etnicitet, socioekonomisk status och ålder, påverkar kommunikation, vårdrelation och tolkning av symtom och tecken,
 • reflektera över sjuksköterskans ansvar i vårdarbetet i relation till miljöarbete för ett hållbart samhälle.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Introduktion omvårdnad och etik 15 hp, Anatomi och fysiologi I 7,5 hp och Metoder för evidensbaserad vård I 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3645
Huvudområde: