Kurs TR1029

Ledning av tjänsteföretag inom turism

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutade studier ska studenten kunna;

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för olika karaktäristika beträffande turismrelaterade tjänster med avseende på konstruktion (uppbyggnad), produktion, marknadsföring och leverans. (1)

Färdighet och förmåga

  • Använda begrepp och modeller inom området för att identifiera relevanta problem och utföra analyser på dessa problem. (2)
  • Diskutera service management som en organisatorisk strategi i turistföretag för att uppnå tjänstekvalité i verksamheten. (3)

Värderingförmåga och förhållningssätt

  • Självständigt och kritiskt analysera och värdera relevanta problem inom service management och turistnäringen. (4)