Kurs SR3013

Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 5, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande genom ett självständigt vetenskapligt arbetssätt kan hantera och utveckla kunskap inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i ett hållbarhetsperspektiv med relevans för barnmorskans profession och forskningsområde, och därigenom kunna arbeta med evidensbaserad vård.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna

 • kritiskt reflektera över och analysera begrepp, teorier och perspektiv inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • identifiera och argumentera för problemställning och syfte utifrån forskningsläget inom ett avgränsat område
 • söka, kritiskt värdera och syntetisera vetenskaplig publikation samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys utifrån forskningsetiska principer
 • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över gjorda val i relation till undersökningens syfte
 • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning, värdera den kliniska betydelsen av resultat
 • värdera det egna bidraget till kunskapsutvecklingen och presentera förslag till vidare forskning
 • försvara och kommunicera eget vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och värdera andras vetenskapliga arbete avseende grad av vetenskaplighet, systematik, innehåll och struktur
 • värdera användbarhet och tillämpbarhet av forskningsbaserad kunskap i kliniska sammanhang.
Startar och slutar:
v5, 2020 - v14, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V35RF
Huvudområde:

Start vecka 48, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande genom ett självständigt vetenskapligt arbetssätt kan hantera och utveckla kunskap inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i ett hållbarhetsperspektiv med relevans för barnmorskans profession och forskningsområde, och därigenom kunna arbeta med evidensbaserad vård.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna

 • kritiskt reflektera över och analysera begrepp, teorier och perspektiv inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • identifiera och argumentera för problemställning och syfte utifrån forskningsläget inom ett avgränsat område
 • söka, kritiskt värdera och syntetisera vetenskaplig publikation samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
 • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys utifrån forskningsetiska principer
 • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över gjorda val i relation till undersökningens syfte
 • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning, värdera den kliniska betydelsen av resultat
 • värdera det egna bidraget till kunskapsutvecklingen och presentera förslag till vidare forskning
 • försvara och kommunicera eget vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och värdera andras vetenskapliga arbete avseende grad av vetenskaplighet, systematik, innehåll och struktur
 • värdera användbarhet och tillämpbarhet av forskningsbaserad kunskap i kliniska sammanhang.
Startar och slutar:
v48, 2020 - v4, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Karlstad
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36BQ
Huvudområde: