Kurs SR3007

Examensarbete för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna visa fördjupade metodkunskaper och förmåga att integrera kunskaper om huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i forskningsprocessens olika steg.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • söka etiskt tillstånd
 • söka tillstånd för insamlandet av data inom hälsovårdens organisation
 • insamla data i enlighet med etiska och rättsliga principer
 • ta tillvara och förvara insamlade data på ett etiskt och rättssäkert sätt
 • analysera och presentera forskningsprocessen samt resultat på ett trovärdigt sätt
 • använda ett vedertaget referenssystem på ett systematiskt sätt
 • skriva fram examensarbetets olika delar självständigt och under nätbaserad handledning
 • presentera och försvara examensarbetet på ett vetenskapligt och professionellt sätt
 • presentera resultaten för hälsovårdens avnämare
 • söka, bedöma och använda relevant vetenskaplig litteratur i examensarbetet
 • försvara examensarbetet i opponent/respondent seminarie
 • hålla sig till tidsplan, mallar och regler för examination.