Kurs RY1033

Rysk språkdidaktik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om hur grundläggande färdigheter i ett språk utvecklas
  • visa kännedom om språkinlärningsteorier ur ett historiskt, ett samhälleligt och ett kulturellt perspektiv
  • redogöra för och diskutera centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
  • utifrån valda teorier och tidigare forskning om språkinlärning analysera och kritiskt granska läromedel i ryska
  • argumentera för didaktiska val utifrån psykolingvistiska aspekter av språkinlärning
  • utveckla egna läromedel.