Kurs PG2070

Examensarbete för grundlärarexamen inriktning 4-6 del 1

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat undervisningsämnes didaktiska område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
  • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
  • visa förmåga att välja relevant metod och teoretiskt ramverk för en planerad empirisk undersökning
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för en kommande studies forskningsbakgrund i relation till problemformulering, syfte och frågeställningar samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.