Kurs PG1068

Ungdomars uppväxtvillkor och sociala relationer - ämneslärare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om ungdomars uppväxtvillkor och livssituation i relation till att vara elev. Vidare ska den studerande tillägna sig en teoretisk bas för att skapa förståelse för de sociala relationernas komplexa karaktär.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om teorier om sociala relationer, konflikter och makt i relation till skolans värdegrund och lärares yrkesetik
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera och problematisera frågor som rör sociala relationer i undervisning
  • visa kännedom om olika ungdomskulturer och vilken betydelse de kan ha för ungdomars uppväxtvillkor
  • visa kunskap om betydelsen av ett professionellt förhållningssätt till elever och deras vårdnadshavare
  • visa kunskap om hur man som pedagogisk ledare kan förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling av elever.