Kurs PG1060

Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grunden i ett pedagogiskt ledarskap. Detta innebär dels en förmåga kopplat till lokala och nationella styrdokument, dels en förmåga att skapa olika pedagogiska miljöer med fokus på lek och kommunikation.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om lärares yrkesetiska principer samt aktivt verka i sitt ledarskap för förskolans värdegrund och samhällsuppdragets intentioner
  • visa kunskap om teorier om pedagogiskt ledarskap i ett historiskt, interkulturellt och yrkesetiskt perspektiv
  • visa grundläggande didaktisk förmåga att, i samarbete med verksamma lärare, planera och leda verksamheten i relation till aktuella styrdokument samt diskutera och värdera det egna pedagogiska ledarskapet
  • visa förmåga att initiera och upprätthålla goda relationer med barn, föräldrar och personal i förskolan
  • visa grundläggande kommunikativ förmåga i lyssnande och talande till stöd för den pedagogiska verksamheten
  • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera förskollärarens betydelse för barns möjlighet till utveckling och lärande i lek och kommunikation
  • visa förmåga att, i samarbete med lärare i förskolans verksamhet, använda språkliga och estetiska uttrycksformer samt digitala verktyg i syfte att skapa förutsättningar för lek och kommunikation,
  • visa grundläggande teoretisk insikt om den pedagogiska betydelsen av användandet av språkliga och estetiska uttrycksformer
  • visa förmåga till ett pedagogiskt förhållningssätt i förskollärarrollen i relation till teorier om barns utveckling och lärande med särskilt fokus på lek och kommunikation
  • visa grundläggande förmåga till vetenskapligt skrivande samt använda intervju som vetenskaplig metod