Kurs PA1056

Praktik för personalvetare

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskap om organisationers personal- och arbetslivsarbete och dess villkor samt aktivt deltar och värderar personalvetarens roll och funktion. Att planera, genomföra och värdera personalrelaterade arbetsuppgifter och frågeställningar är centrala områden.

Efter att ha fullföljt kursen förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för personalvetares funktion och ansvarsområden med koppling till teorier och metoder inom det personalvetenskapliga området. (1)
  • beskriva arbetslivets villkor och yrkesområdets specifika problem och möjligheter (2)

Färdighet och förmåga

  • självständigt och i samarbete med verksam PA-personal planera och genomföra PA-relaterade arbetsuppgifter utifrån verksamhetens styrdokument, (3)
  • göra bedömningar relevanta för personal- och arbetslivsområdet i den aktuella verksamheten (4)
  • muntligt och skriftligt integrera teoretisk och praktisk kunskap om personalvetares roll och funktion (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och kritiskt diskutera olika personalvetenskapliga aspekter av en organisation utifrån relevant forskning (6)
  • reflektera över den egna rollen och behov av ytterligare kunskap för att utveckla kompetens inom det personalvetenskapliga området (7)