Kursplan

Praktik för personalvetare

Kurskod
PA1056
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2017-10-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-10-12.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskap om organisationers personal- och arbetslivsarbete och dess villkor samt aktivt deltar och värderar personalvetarens roll och funktion. Att planera, genomföra och värdera personalrelaterade arbetsuppgifter och frågeställningar är centrala områden.

Efter att ha fullföljt kursen förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för personalvetares funktion och ansvarsområden med koppling till teorier och metoder inom det personalvetenskapliga området. (1)
 • beskriva arbetslivets villkor och yrkesområdets specifika problem och möjligheter (2)

Färdighet och förmåga

 • självständigt och i samarbete med verksam PA-personal planera och genomföra PA-relaterade arbetsuppgifter utifrån verksamhetens styrdokument, (3)
 • göra bedömningar relevanta för personal- och arbetslivsområdet i den aktuella verksamheten (4)
 • muntligt och skriftligt integrera teoretisk och praktisk kunskap om personalvetares roll och funktion (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och kritiskt diskutera olika personalvetenskapliga aspekter av en organisation utifrån relevant forskning (6)
 • reflektera över den egna rollen och behov av ytterligare kunskap för att utveckla kompetens inom det personalvetenskapliga området (7)

Innehåll

Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande minst 8 veckors verksamhetsförlagd utbildning på heltid (ca 40 timmar per vecka). I kursen integreras och fördjupas de tidigare utvecklade kunskaperna inom det personalvetenskapliga området genom att omsättas i personalvetarens praktik och ansvarsområden. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen i en för personalvetare relevant verksamhet. Studenterna ansvarar själva för att skaffa praktikplats som examinator godkänner. I samråd med handledare på praktikplatsen och högskolan upprättas en arbetsplan där mål för praktiken formuleras, liksom studentens behov av ledning, information och kontakter på praktikplatsen. Arbetet utgår ifrån den upprättade arbetsplanen och innebär att studenten genomför självständigt arbete inom praktikplatsens verksamhet. Den studerande följs fortlöpande upp under den verksamhetsförlagda utbildningen. I kursen ingår examinerande uppgifter som fastställs i kursplanen och genomförs under den verksamhetsförlagda utbildningen. Den studerandes egen dokumentation från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen i rollen som blivande personalvetare.

Examinationsformer

Verksamhetsförlagd utbildning,arbetsplan och loggbok 12 hp (examinerar mål 1,2,3,4,5,7)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt seminarium 3,0 hp (examinerar mål 1,2,4,5,6,7)

Arbetsformer

Aktivt deltagande på arbetsplatsen samt seminarium och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

 • Minst 75 hp avslutade kurser inom PAL varav minst 7,5 hp Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Val och anskaffning av praktikplats sker under ansvar av den studerande. Dock måste praktikplatsen godkännas av examinator innan påbörjad praktik. Kursen kan genomföras utomlands och delvis på distans. Den studerande svarar själv för eventuella merkostnader för resor, mat, logi och ev. andra omkostnader eller behov av reseförsäkringar i samband med kursen.

Aktivt deltagande samt närvaro på praktikplatsen är ett krav. Om den studerande underkänns på den verksamhetsförlagda delen ges ytterligare möjlighet att fullgöra kursen nästa gång kursen ges.

Summary in English

The overall objective of the course is that the student develops knowledge about the work done by human resources within an organisation, and actively participates and values the role and function of human resources. Planning, implementing and evaluating staff related tasks and issues are key areas.

After completing the course, the student shall be able to:

Knowledge and understanding

 • explain the work and responsibilities of human resources from different theoretical and methodological perspectives within the field of human resources. (1)
 • describe the work and specific problems and opportunities within the occupation (2)

Skills and Abilities

 •  independently and in collaboration with active HR staff, plan and implement HR related tasks based on the management documents of the business, (3)
 • make assessments that are relevant to the workforce and working conditions of the organisation in question (4)
 • in spoken and written form, integrate theoretical and practical knowledge about the role and function of human resources staff (5)

Evaluation ability and approach

 • analyse and critically discuss different aspects of the organisation based on relevant research (6)
 • reflect on his or her own role and the need for additional knowledge to develop competence in the field of human resources (7)