Kurs NA1035

Mikroekonomi, introduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Mikrodataanalys, Nationalekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om de begrepp och metoder som används inom mikroekonomin samt om de färdigheter som behövs för att genomföra enklare mikroekonomiska analyser. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • förklara och beräkna alternativkostnaden (1)
  • förklara vad som påverka efterfråge- och utbudskurvan på en varumarknad samt kunna förklara vilken betydelse dessa har för pris och kvantitet (2)
  • förklara och kunna tillämpa begreppet elasticitet (3)
  • förklara grunden för konsumenternas efterfrågan: nyttoteorin och indifferenskurvor (4)
  • härleda och grafisk konstruera kostnadskurvor för ett företag (5)
  • härleda och grafiskt konstruera efterfråge- och marginalintäktskurvan för ett företag i perfekt konkurrens och monopol (6)
  • förklara hur spelteori kan användas i mikroekonomiska analyser (7)
  • genomföra enklare analyser av situationer där det råder marknadsmisslyckanden såsom ofullständig konkurrens, externaliteter och imperfekt information (8)
  • tillämpa konsument- och producentöverskott samt s k dödviktsförluster för att analysera hur olika marknadsmisslyckanden samt beskattning påverkar ekonomisk effektivitet (9)
  • härleda och grafiskt konstruera efterfrågekurvan på arbetsmarknaden (10)