Kursplan

Mikroekonomi, introduktion

Kurskod
NA1035
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Mikrodataanalys1
Nationalekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
2G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-22.
Reviderad
Reviderad 2015-04-22.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-04-22.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om de begrepp och metoder som används inom mikroekonomin samt om de färdigheter som behövs för att genomföra enklare mikroekonomiska analyser. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • förklara och beräkna alternativkostnaden (1)
 • förklara vad som påverka efterfråge- och utbudskurvan på en varumarknad samt kunna förklara vilken betydelse dessa har för pris och kvantitet (2)
 • förklara och kunna tillämpa begreppet elasticitet (3)
 • förklara grunden för konsumenternas efterfrågan: nyttoteorin och indifferenskurvor (4)
 • härleda och grafisk konstruera kostnadskurvor för ett företag (5)
 • härleda och grafiskt konstruera efterfråge- och marginalintäktskurvan för ett företag i perfekt konkurrens och monopol (6)
 • förklara hur spelteori kan användas i mikroekonomiska analyser (7)
 • genomföra enklare analyser av situationer där det råder marknadsmisslyckanden såsom ofullständig konkurrens, externaliteter och imperfekt information (8)
 • tillämpa konsument- och producentöverskott samt s k dödviktsförluster för att analysera hur olika marknadsmisslyckanden samt beskattning påverkar ekonomisk effektivitet (9)
 • härleda och grafiskt konstruera efterfrågekurvan på arbetsmarknaden (10)

Innehåll

Kursen börjar med en diskussion kring begreppet knapphet (att det finns begränsade resurser), och de avvägningar som detta medför, eftersom detta är grunden för nationalekonomisk analys. Vidare förklaras begreppet alternativkostnad samt vilken betydelse handel och specialisering har för produktionen i samhället. Därefter introduceras de grundläggande begrepp och metoder som används i mikroekonomisk teori. Först beskrivs efterfråge- och utbudskurvor och det förklaras hur de kan användas för ekonomiska analyser av olika marknader, exempelvis prisbildningens betydelse för resursfördelningen och effekterna av handel. Kursen fortsätter därefter med att gå igenom grunderna i konsumtions- och produktionsteorin samt hur dessa teorier kan användas för effektivitets- och välfärdsanalys. I den andra halvan av kursen används genomgångna begrepp och metoder för att förklara och analysera effekterna av olika marknadsmisslyckanden såsom imperfekt konkurrens, externa effekter, kollektiva varor och imperfekt konkurrens. I denna del diskuteras även staten roll i en marknadsekonomi och effekterna av olika regleringar (skatter, lagar o dyl). I denna avslutande del introduceras även hur spelteori kan användas i mikroekonomisk analys samt grunderna i arbetsmarknadsteorin.

Examinationsformer

Examinationen av lärandemålen 1-10 sker i form av en dugga motsvarande 1,5 hp (U-G) samt en skriftlig salstentamen motsvarande 6 hp (U-VG).

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, räkneövningar och ekonomiska experiment. På föreläsningarna görs en genomgång av de centrala delarna i litteraturen, medan räkneövningarna fördjupar kunskapen om den matematik som är grunden för den teoretiska analysen. I de ekonomiska experimenten får studenterna genomföra handel. Denna information används sedan för att utvärdera hur väl det som teorin förutsäger överensstämmer med det faktiska utfallet.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen.