Kurs MD2020

Matematik III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning i matematikdidaktik. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom grundskolans matematikundervisning för senare år.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • självständigt och på ett korrekt språk författa ett vetenskapligt arbete i form av en kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat matematikdidaktiskt område
  • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat matematikdidaktiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem, etiska frågor och aktuella forskningsbehov
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
  • formulera en matematikdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • identifiera behov av ytterligare kunskap inom det valda problemområdet
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.