Kurs MC3024

Smärta och sensorisk behandling

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Fysioterapi, Vårdvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • ingående beskriva nociception, smärtmodulering och smärtupplevelse ur ett fysiologiskt perspektiv,
  • jämföra och kritiskt värdera olika sätt att kategorisera smärta i relation till aktuell forskning och klinisk praxis,
  • beskriva utvecklingen av långvariga smärttillstånd och göra jämförelser mellan akut och långvarig smärta avseende såväl fysiologiska som psykosociala faktorer,
  • värdera tillämpbarheten hos olika bedömningsinstrument vid smärtanalys,
  • värdera och motivera olika behandlingsalternativ vid smärta och relatera dessa till befintlig evidens,
  • diskutera betydelsen av ålders-, köns- och kulturellt betingade faktorer avseende bedömning och åtgärder vid smärta,
  • redogöra för olika typer av sensorisk smärtbehandling och diskutera de fysiologiska principerna bakom förväntade behandlingseffekter,
  • reflektera över och värdera den grad av evidens som finns för sensorisk behandling vid olika smärttillstånd,
  • självständigt välja, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera sensorisk behandling vid olika smärttillstånd baserat på befintlig evidens,
  • självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska evidensbaserad information inom ett valt fördjupningsområde, och skriftligen förmedla dessa kunskaper.