Kurs LI1044

Svensk litteratur i skandinavisk kontext: Det moderna genombrottet och decennierna därefter

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig kunskaper om genombrottstiden i svensk och skandinavisk litteratur från 1870-talets slut och fram till 1910-talet, både vad gäller form och innehåll och dess samspel med samhället.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för huvuddragen i den svenska och skandinaviska litteraturen från det moderna genombrottet till det nya seklets litteratur
  • tillämpa grundläggande begrepp och teorier på tidens dramatik och prosa
  • härleda litteraturens och dramatikens nya uttryckssätt ur förändringar i samhället
  • analysera, tolka och förmedla litterära iakttagelser förankrade i litteraturvetenskapliga teorier, metoder och narratologiska begrepp.