Kurs LI1043

Svensk litteratur i skandinavisk kontext: Arbetarlitteraturen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten tllägnar sig kunskaper om den svenska arbetarlitteraturen i en historisk skandinavisk samhällskontext från slutet av 1800-talet fram till 1930-talet.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för huvuddragen i den svenska arbetarlitteraturen
  • tillämpa grundläggande begrepp och teorier på den svenska arbetarlitteraturen
  • relatera den svenska arbetarlitteraturen till en skandinavisk kontext
  • visa förståelse för arbetarlitteraturen gernom att belysa den ur historiska, sociologiska och estetiska perspektiv.