Kurs LI1037

Litteraturvetenskap I: Populärt berättande i skilda medier

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för populärlitteraturens framväxt samt kunna diskutera dess avgränsningar
  • redogöra för populärlitteraturens vanligaste genrer såsom deckare och thrillers, kärleks- och skräckromaner, fantasy och science fiction samt påvisa en medvetenhet om genrebegreppets begränsningar
  • visa kunskap om populärkulturens mytologier samt ge uttryck för en medvetenhet om det kritiska ifrågasättandet av kultur- och kanonbegreppen
  • redogöra för litteraturvetenskapliga betraktelsesätt och grundläggande semiotiska termer och begrepp
  • visa insikter i litteratursociologiska betraktelsesätt och kritiskt kunna diskutera populärlitteraturens funktioner i samhället
  • visa förmåga att tolka och analysera texter i ett vidare populärkulturellt sammanhang
  • göra bedömningar baserade på kunskap om sociala och etiska frågor med relevans för studiet av populärkulturen
  • använda skilda litteraturvetenskapliga metoder för tolkning av texter samt argumentera muntligt och skriftligt för egna tolkningar av populärlitteratur.