Kurs LI1035

Litteraturvetenskap I: Från Oidipus till House of cards - dramatik i utveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • identifiera och beskriva grundläggande litteraturvetenskapliga termer och begrepp samt ha en orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod
  • förklara genrebegreppet samt ha god kännedom om de centrala karakteristika som avgränsar och utmärker dramat från andra genrer
  • beskriva den litteraturvetenskapliga epokindelningen och vara förtrogen med främst den västerländska dramatikens utveckling genom tiderna samt kunna redogöra för representativa dramatiker i varje epok
  • sätta in pjäserna i sin tillkomstsituation och kunna relatera dem till samhälle och produktionsförhållanden
  • redogöra för dramateorins utveckling genom tiderna och kunna redogöra för bl.a Aristoteles och Berthold Brechts idéer om dramats form och funktion
  • ha utvecklat en kompetens för närläsning och behandling av litterära texter
  • använda enklare modeller för dramaanalys och kunna presentera tolkningar av dramatiska texter både muntligt och skriftligt
  • göra självständiga litterära iakttagelser och kunna argumentera för dessa utifrån vedertagen litteraturvetenskaplig begreppsbildning
  • redogöra för dramatiskt berättande över tid och i skilda medier (såsom film, serier och nätbaserat material).