Kurs IK1094

Examensarbete för högskoleexamen i Informatik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa grundläggande kunskaper inom ämnet Informatik samt utföra och rapportera ett mindre akademiskt arbetet. Efter avslutat arbete ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse
  • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom ämnet Informatik
  • visa insikter om relevanta vetenskapliga metoder och synsätt inom ämnet

Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att identifiera och formulera ett relevant syfte och frågeställning samt utföra en litteraturstudie och beskriva kunskapsläget inom det valda området
  • välja, motivera och tillämpa relevanta metoder för datainsamling och analys
  • sammanfatta resultat och presentera dem skriftligt och muntligt
  • granska och reflektera över akademiska arbeten
  • genomföra en uppgift inom given tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • uppfatta och hantera eventuella etiska aspekter på arbetet
  • reflektera över sina resultat relaterat till problem, syfte och frågeställning
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kurser om minst 90 hp varav minst 45 hp inom huvudområde informatik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34ES
Huvudområde: