Kursplan

Examensarbete för högskoleexamen i Informatik

Kurskod
IK1094
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd 2017-05-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-10.

Lärandemål

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa grundläggande kunskaper inom ämnet Informatik samt utföra och rapportera ett mindre akademiskt arbetet. Efter avslutat arbete ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom ämnet Informatik
 • visa insikter om relevanta vetenskapliga metoder och synsätt inom ämnet

Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att identifiera och formulera ett relevant syfte och frågeställning samt utföra en litteraturstudie och beskriva kunskapsläget inom det valda området
 • välja, motivera och tillämpa relevanta metoder för datainsamling och analys
 • sammanfatta resultat och presentera dem skriftligt och muntligt
 • granska och reflektera över akademiska arbeten
 • genomföra en uppgift inom given tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppfatta och hantera eventuella etiska aspekter på arbetet
 • reflektera över sina resultat relaterat till problem, syfte och frågeställning

Innehåll

Examensarbetet är ett akademiskt arbete, som bygger på kunskaper förvärvade under utbildningen. Det som karaktäriserar ett akademiskt arbete är att det präglas av kritiskt tänkande och användning av beprövade vetenskapliga metoder. Examensarbetet kan utföras som ett akademiskt arbete i samarbete med en extern samarbetspartner (företag eller organisation), som har ett praktiskt relevant problem. Det kan även utföras helt inom högskolan. Examensarbetet innebär bland annat att formulera syfte och frågeställningar, att söka och beakta relevant litteratur, att välja datainsamlingsmetod och att samla in data i enlighet med denna, vidare att välja analysmetoder och att analysera data med hjälp av dessa, att reflektera över resultaten och de metoder som använts, samt att jämföra resultaten med teori och andra studier. Arbetet sammanställs i rapportform och presenteras vid ett seminarium.

Examinationsformer

Skriftlig rapport, muntlig presentation av examensarbete och opposition. Oppositionen kan vara kritisk granskning av en rapport eller presentation.

Arbetsformer

Självständigt utfört examensarbete för en eller två studenter med handledning av lärare vid högskolan. Kompletterande handledning kan ges av annan person utanför ämnet, t.ex. en kontaktperson hos en eventuell samarbetspartner. Avstämning med handledare och eventuella kontaktpersoner ska ske regelbundet och på studentens initiativ.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsättning sker enligt en given mall. Om två studenter utför examensarbetet ska det framgå i rapporten vad vardera studenten utfört så att individuell betygssättning kan ske.

Förkunskapskrav

 • Kurser om minst 90 hp varav minst 45 hp inom huvudområde informatik eller motsvarande kunskaper

Summary in English

The overall aim of the thesis work is for the student to apply basic knowledge from the subject Informatics as well as carry out and report a minor academic work. After completing the course, the student shall be able to:

Knowledge and understanding

 • demonstrate in depth knowledge within a chosen field of the subject of Informatics
 • demonstrate sufficient insight into relevant scientific methods and approaches to the thesis work

Skills and abilities

 • demonstrate the ability to identify and phrase a relevant purpose and carry out a literature study, and also describe the knowledge within the chosen area
 • select, justify and apply relevant data collection and analysis methods
 • summarise results, and present them in writing and orally
 • review and reflect on academic work
 • complete the task within the given timeframe

Judgement and approach

 • recognise and deal with possible ethical aspects of the work
 • reflect on their results related to problems, purpose and the issue