Kurs IK1089

Bildbehandling 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • beskriva grundläggande funktioner i programvara för bildbehandling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • utföra bildbehandling av produkt- och modellbilder i bildredigeringsprogramvara utifrån given uppdragsbeskrivning
  • strukturera sitt arbete utifrån given processmodell
  • efterlikna och utföra en bildbehandling utifrån en given bildreferens
  • motivera sitt val av bildbehandling utifrån aktuell uppdragsbeskrivning
  • utföra en undersökning vad gäller behovet av bildbehandling inom givet område

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • kritiskt granska annan persons bildbehandling utifrån aktuell uppdragsbeskrivning
  • förklara hur bildbehandlingen påverkar samhället och vilket ansvar bildbehandlaren respektive uppdragsgivaren har i samband med detta
  • motivera och diskutera val av bildbehandling utifrån olika etiska perspektiv