Kurs IK1066

Förändringsanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet genom att fokusera på teorier, metoder och verktyg för att driva förändringsarbete i en organisation.

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för förändringsanalys enligt ett metodiskt förhållningssätt i samband med förstudier och andra utredningar.
 • Beskriva hur en utredare med hjälp av metod- resp. teoridrivet förändringsarbete kan styra sin analys.
 • Förklara processers betydelse i samband med verksamhetsbeskrivning.

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa vetenskapliga förhållningssätt och antaganden som ligger till grund för kvalitativa fallstudier.
 • Tillämpa olika metoder för verksamhetsanalys och förändringsanalys.
 • Utföra och dokumentera förändringsanalys i projektform.
 • Skriftligt och muntligt presentera samt argumentera för lämplig problemlösning.
 • Använda IT-baserade verktyg för analys och dokumentation av verksamhets- och förändringsanalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Utifrån genomförda analyser formulera förändringsbehov och föreslå förändringsåtgärder i den studerade verksamheten.
 • Utföra metodanalys på det egna projektarbetet för att utvärdera genomförda metodtillämpningar och föreslå förbättringar.
 • Värdera och reflektera över några vetenskapliga artiklar inom kursens område.
Startar och slutar:
v4, 2019 - v13, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Introduktion till informatik och IT 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2ZL3
Huvudområde:

Start vecka 36, 2019

Kursen behandlar arbetssteg och metodik för verksamhetsanalys i samband med förstudier och andra utredningar i verksamheter i förändring. I detta sammanhang presenteras metodik för att identifiera och analysera verksamhetens mål, problem och styrkor samt för olika former av processanalys - bl.a. med hjälp av olika IT-verktyg. I kursens gruppbaserade övningar ingår att genom metodiskt arbete genomföra förändringsanalys samt presentera förändringsbehov och föreslå förändringsåtgärder i den studerade verksamheten.

I kursen ingår att söka, läsa och utvärdera aktuella vetenskapsartiklar med inriktning mot förändringsarbete. Kursen introducerar även teorier och förhållningssätt för att på ett vetenskapligt sätt genomföra kvalitativa studier i form av fallstudie. Dessutom presenteras metoder för analys av genomförda metodtillämpningar i syfte att förbättra det egna analysarbetet.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Introduktion till informatik och IT 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H33H6
Huvudområde: