Kurs IE2008

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • planera och genomföra en vetenskaplig studie (1)
  • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom industriell ekonomi, inbegripet dess vetenskapliga grund och relevant forskning (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och argumentera för en relevant problemställning (3)
  • argumentera för val av teoretiskt angreppssätt och vetenskaplig metod utifrån problemställning (4)
  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka information insamlad med vald vetenskaplig metod (5)
  • göra en analys och dra slutsatser utifrån problemställning och valt teoretiskt angreppssätt (6)
  • skriftligt och muntligt redogöra för sitt arbete på ett tydligt och relevant sätt (7)
  • samarbeta med andra och samtidigt visa hög grad av självständighet i att planera, genomföra och redovisa en undersökning (8)
  • kritiskt analysera och diskutera andras studier samt försvara sitt eget arbete (9)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och i relation till samhälleliga och etiska aspekter (10)