Kurs IE2003

Examensarbete för kandidatexamen i Industriell ekonomi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

De allmänna målen med examensarbetet är att ge kursdeltagarna möjligheter att utveckla sin förmåga att inom ämnet industriell ekonomi göra undersökningar på vetenskaplig grund och att redovisa samt kommunicera analyser och slutsatser på ett sakligt, relevant och välgrundat sätt.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • planera och genomföra en undersökning på ett självständigt sätt,
  • formulera och avgränsa problem inom ämnet industriell ekonomi med utgångspunkt i olika perspektiv och referensramar,
  • söka relevant information,
  • analysera data och tolka undersökningsresultat
  • följa vedertagen praxis ifråga om skriftlig redovisning och dokumentationen av en undersökning,
  • kritiskt granska texter och undersökningar.