Kurs HI2014

Historia III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

30 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om kulturstudier med historisk inriktning och utbildningshistoria. I den avslutande delkursen skriver den studerande ett självständigt vetenskapligt arbete och utvecklar färdigheter vad gäller detta.