Kurs GT1046

Arbetsplatsförlagt projekt i grafisk design

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva företaget samt kartlägga företagets arbetsflöde och arbetsmetoder.
 • kritiskt diskutera företagets arbetsmetoder och sätta dessa i relation till sina tidigare erhållna kunskaper och erfarenheter.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för de praktiska grafiska arbeten som studenten genomför inom det arbetsplatsförlagda projektet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • kritiskt reflektera över sin och anställdas syn på sin profession, särskilt inbegripet hållbar utveckling, kundrelationer och etiska ställningstaganden.
 • kontinuerligt reflektera över de utmaningar som arbetet medfört samt de strategier som nyttjats för att övervinna dessa.
 • identifiera sitt ytterligare behov av kunskap och färdigheter inom det arbetsplatsförlagda projektets område.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Bildbehandling 1 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
 • Forskningsmetodik i ämnet informatik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Typografi och layout 2, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
 • Prepress, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
 • Trycksaksproduktion, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34ER
Huvudområde: