Kurs GSS27L

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade och vidgade kunskaper i svenska som andraspråk i ett didaktiskt perspektiv. Sammantaget utvecklar den studerande förståelse av såväl ämnesteoretiska som ämnesdidaktiska frågor. Inom ramen för kursen utvecklar också den studerande sin värderingsförmåga och förhållningssätt för att planera, genomföra och utvärdera utbildning för elever med svenska som andraspråk. Den studerande utvecklar även förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.