Kurs GSQ2H7

Gestaltad livsmiljö

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att öka förståelsen för den gestaltade livsmiljöns betydelse för ett gott vardagsliv och hur den hanteras i samhällsbyggandets processer.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för aktuell arkitektur-, form- och designpolitik och överföra denna till regionala och kommunala strategier
  • Beskriva hur olika sociala, ekologiska och ekonomiska behov för människa och miljö kan tillgodoses genom förvaltning och utveckling av den gestaltade livsmiljön
  • Analysera arkitektur, design, form och konst med avseende på historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden i den byggda miljön
  • Utifrån en detaljplan analysera konsekvenser som berör barns, ungas och äldres perspektiv gällande en gestaltad livsmiljö
  • Visa förståelse för samspelet och behovet av samverkan mellan olika aktörer i samhällsbyggnadsprocessen för att nå en god gestaltad livsmiljö
  • Beskriva och utforma processer kring planering, beslut och byggande avseende den gestaltade livsmiljön med utgångspunkt i lagstiftning och arkitektur-, form- och designpolitik.