Kurs GRK2R7

Religionsvetenskap III: Uppsats

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • söka, välja ut och systematiskt, utförligt och kritiskt redogöra för tidigare forskning inom ett avgränsat religionsvetenskapligt tema eller särskild tradition
  • självständigt identifiera och formulera en problemställning och ett syfte som är relevant för det valda forskningsområdet
  • identifiera, reflektera över och förebygga forskningsetiska problem i en egen studie
  • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
  • genomföra en självständig och systematisk studie med relevant teori- och metodanvändning som vilar på vetenskaplig grund
  • analysera de egna resultaten med hjälp av vald teori
  • diskutera de egna forskningsresultaten i förhållande till resultaten i tidigare forskning
  • presentera den egna vetenskapliga studien i uppsatsform, i enlighet med etablerade akademiska skrivnormer
  • formulera och muntligt framföra konstruktiv kritik på en text skriven av en medstuderande
  • vetenskapligt värdera och bearbeta sin egen text utifrån den kritik som förs fram av opponent och seminarieledare.