Kurs GRK2L3

Jerusalem som religiöst, historiskt och politiskt konfliktfylld plats. Berättelser ur ämnesdidaktiska perspektiv (Nivå 3)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia, Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • genom fördjupade resonemang visa förståelse för berättelsers funktion i ett historiskt, religiöst, kulturellt, socialt och politiskt sammanhang
  • analysera hur personliga och kollektiva berättelser samverkar i individers och gruppers identitetsformering
  • genom olika resonemang visa kunskaper om platsens betydelse för hur olika berättelser konstrueras, förstås och brukas
  • ge exempel på och diskutera hur olika berättelser kan användas som utgångspunkt för undervisning om kontroversiella frågor inom religions- och/eller historieämnena
  • reflektera över betydelsen av ett tvärvetenskapligt och ämnesintegrerat perspektiv i undervisning inom de samhällsorienterande ämnena
  • resonera om och problematisera vad berättelser är och kan vara.