Kurs GPG2Z5

Didaktik och ledarskap - VAL

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om didaktiska och ämnesdidaktiska teorier och modeller,
  • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv,
  • visa förmåga att kritiskt reflektera över den egna undervisningen i relation till gällande läroplan och i förhållande till olika ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska perspektiv,
  • visa förmåga att utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med andra, planera och utvärdera undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar,
  • visa förmåga att diskutera och problematisera egna didaktiska val i samband med undervisningsplanering,
  • visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter och skriva vetenskapligt samt att kommunicera om aspekter av didaktik och ledarskap muntligt och skriftligt.