Kurs GPA2AK

Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Syftet är att studenten ska utveckla förståelse för och tränas praktiskt i den del av kompetensförsörjningen som avser att få in ny kompetens i organisationen.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • beskriva och diskutera olika åtgärder för att på kort och lång sikt säkra företags och organisationers kompetens och personella resurser (1)
  • diskutera personalplanering utifrån mångfaldsaspekter och demografi (2)
  • beskriva rekryteringsprocesser utifrån olika intressenters perspektiv (3)
  • redogöra för grundläggande lagar och regler som gäller vid rekrytering och anställning. (4)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa olika steg vid rekrytering (5)
  • återge rekryteringsprocesser skriftligt (6)
  • sakligt och kritiskt granska rapporter (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över aspekter i kompetensförsörjningen gällande etik och mångfald (8)