Kurs GMT25Z

Examensarbete Högskoleingenjör Maskinteknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt planera och genomföra ett maskintekniskt projektarbete inom givna tidsramar
  • formulera problemställningar och analysera dessa
  • uppvisa kritiskt förhållningssätt och metodmedvetenhet
  • söka litteratur som belyser en problemställning från olika perspektiv
  • generera och värdera lösningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete med hänsyn till vetenskapliga aspekter
  • visa förmåga att välformulerat redogöra för ett arbetes genomförande och resultat i muntlig och skriftlig form
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap