Kurs GMT25Z

Examensarbete Högskoleingenjör Maskinteknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt planera och genomföra ett maskintekniskt projektarbete inom givna tidsramar
  • formulera problemställningar och analysera dessa
  • uppvisa kritiskt förhållningssätt och metodmedvetenhet
  • söka litteratur som belyser en problemställning från olika perspektiv
  • generera och värdera lösningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete med hänsyn till vetenskapliga aspekter
  • visa förmåga att välformulerat redogöra för ett arbetes genomförande och resultat i muntlig och skriftlig form
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 150 hp inom Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram, varv minst 75 hp ska vara inom maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EM
Huvudområde: