Kurs GMA25V

Envariabelanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska öka sin förmåga att förstå och använda grundläggande begrepp inom den matematiska analysen, speciellt för tekniska tillämpningar.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • identifiera och räkna med olika talsorter
  • hantera och räkna med algebraiska uttryck
  • lösa ekvationer och olikheter som innehåller polynom, rationella- , logaritmiska- ,exponentiella- eller trigonometriska uttryck
  • hantera funktionsbegreppet och använda elementära funktioner på olika form
  • visa förståelse för gränsvärdesbegreppet och kunna beräkna gränsvärden för uttryck som innehåller elementära funktioner.
  • redogöra för definitionen av derivata och tillämpa de vanligaste deriveringsreglerna.
  • använda olika integrationsmetoder för att bestämma primitivfunktioner och beräkna integraler.
  • tillämpa integraler för att beräkna areor och volymer.
  • approximera funktioner med Maclaurin- och Taylorserier.
  • använda de grundläggande metoderna för att lösa differentialekvationer av första och andra ordningen.