Kurs GIK2XH

Informationsdesign

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • förklara hur informationsbärande visualiseringar kan anpassas för specifika målgrupper och användningsområden genom användning av relevanta vetenskapliga teorier och metoder

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • urskilja, formulera och lösa problem inom informationsdesign
  • producera avancerade visualiseringar med hänsyn till designprinciper, hållbarhetsperspektiv och funktionalitetskrav enligt avsedd kvalitet där exempelvis grafik, text, bild, färg, form och estetik samverkar
  • på ett strukturerat sätt utföra datafångst, bearbetning, lagring, analys/modellering och visualisering med syfte att skapa underlag för vetenskapligt grundade beslut
  • redogöra för och diskutera information, problem och lösningar


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • göra kritiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter