Kurs GIK2LG

Kollaborativt projekt

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • redogöra för centrala begrepp inom projektbaserad verksamhet
  • beskriva intern och extern projektkommunikation


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • planera och genomföra kollaborativa projekt med hjälp av lämpliga metoder och verktyg
  • använda kommunikationskanaler och tillvägagångssätt som understödjer kollaboration
  • skapa avancerade grafiska artefakter med avsedd teknisk, estetisk och funktionell kvalitet


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • kritisera projektprocess och resultat med utgångspunkt i påverkansprocesser och intressekonflikter
  • reflektera kring sin egen funktion och påverkan i ett kollaborativt projekt
  • kritiskt reflektera över hållbar utveckling och etiska ställningstaganden med avseende på kursens innehåll