Kurs GIK2JL

Informationsdesign

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • förklara hur en informationsbärande visualisering anpassas för specifika målgrupper och användningsområden genom användning av relevanta vetenskapliga teorier och metoder
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • på vetenskaplig grund använda metoder i mikrodataanalyskedjan
  • skapa funktionella visualiseringar för digital publicering där exempelvis grafik, text, bild, färg, form och estetik samverkar enligt principer för informationsdesign
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, säkerhetsmässiga och etiska aspekter