Kurs GIK237

Objektorienterad programmering, introduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik, Informatik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper och färdigheter i att utveckla programvara.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom objektorienterad programmering.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda programmeringsspråkets API för att finna lämpliga klasser som kan utnyttjas i lösandet av programmeringsproblem.
  • använda selektiva programsatser som innehåller villkor för att styra ett programs exekvering.
  • använda iterationsatser för att upprepade gånger exekvera programsatser tills vissa villkor uppfyllts.
  • skapa egendefinierade klasser innehållande egenskaper och operationer som representerar beteendet hos objekt skapade av dessa klasser.
  • använda datastrukturer för att (temporärt) lagra och manipulera data under exekvering.
  • skapa en applikation med ett användargränssnitt i vilket användaren kan lägga till, ta bort, ändra, söka, lista och sortera data.
  • skriftligt och muntligt presentera, förklara, sammanfatta och diskutera lösningsmetoder och resultat.