Kurs GIH24Z

Tränarskap 9 - Idrottsvetenskaplig metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • utifrån ett valt syfte göra ett relevant urval för en tänkt undersökning
  • utifrån ett valt syfte välja relevant metod för datainsamling
  • analysera datamaterial av olika karaktär
  • kritiskt granska val av forskningsdesign.