Kurs GFR27D

Franska III: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • analysera, tolka och diskutera ett urval litterära verk från den fransktalande världen
  • diskutera och problematisera den fransktalande världen och olika aspekter av “la Francophonie“
  • analysera och problematisera historiska, kulturella, litterära och lingvistiska aspekter i dessa länder/regioner
  • tillämpa litteraturvetenskapliga metoder
  • visa förmåga att självständigt färdigställa en kortare uppsats som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring skrivprocessen.