Kurs GEU2KX

Innovation A

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom innovationsområdet (1)
  • redogöra för grundläggande skillnader mellan rollerna uppfinnare, innovatör och entreprenör (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • identifiera och analysera de olika rollerna utifrån olika perspektiv med fokus på innovationsprocessen (3)
  • kritiskt analysera och reflektera skillnaderna mellan den innovativa kontra den entreprenöriella processen (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa förmåga att inom innovationsområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter (5)