Kurs FR1099

Franska för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet II

45 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper i det franska språket och om franskspråkig kultur och litteratur, samtidigt som den utvecklar både teoretiska kunskaper och metodiska verktyg för att kunna verka i sin yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna, samt förmåga att reflektera över det egna lärandet. Detta innebär att den studerande fördjupar och breddar sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper. Den studerande utvecklar även sin förmåga att bemöta nyanlända elever och elever med behov av särskilt stöd, samt sin förmåga att medvetet reflektera kring genusperspektiv och att använda IT i språkundervisningen.