Kurs EN3029

Engelska: Samtida irländsk skönlitteratur

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Engelskspråkig litteratur

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens mål är att den studerande efter avslutad kurs skall kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om representativa verk inom samtida irländsk skönlitteratur
  • granska, reflektera över, vetenskapligt värdera, samt tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och teorier i anknytning till samtida irländsk skönlitteratur
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom det studerade området
  • visa förmåga att på ett tydligt och övertygande sätt muntligt och skriftligt argumentera för olika litterära tolkningar på korrekt och avancerad engelska.