Kurs EG4001

Examensarbete för masterexamen i solenergiteknik

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2023

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa och väsentligen fördjupa sina kunskaper inom solenergiteknik genom att utföra ett arbete omfattande fem månader heltidsstudier av forsknings- eller industriell karaktär. Därigenom ska studenten tillägna sig en fördjupad metodisk kunskap inom ämnesområdet. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

 • visa väsentligt fördjupade kunskaper och insikter om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom ett eller flera av följande delområden: teknik och system för solvärme eller solel, solenergiteknik som integreras för lägre och effektivare energianvändning i bebyggelse, mätning eller beräkning av solinstrålning
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 • kritiskt och systematiskt identifiera, integrera och använda dessa kunskaper i solenergiteknik för planering, utförande och rapportering av arbetet.
 • bidra till kunskapsutvecklingen inom det valda området för arbetet
 • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera kvalificerade problemställningar, mål med tydliga avgränsningar i arbetet
 • välja lämpliga metoder samt att motivera metodval och redogöra för deras styrkor och svagheter
 • hantera tillförlitlighet i empiri eller beräkningar
 • kritiskt och systematiskt analysera och utvärdera de resultat som uppnås i arbetet
 • genomföra arbetet inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redogöra för arbetet och ta fram slutsatser som svarar mot arbetets inledande frågeställningar och mål
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • För att påbörja examensarbetet krävs att minst 60 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik samt kursen “Vetenskapligt Kommunikation och Informationssökning“ eller motsvarande är avklarade.
Anmälningskod:
HDA-V3E32
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig