Kurs EG4001

Examensarbete för masterexamen i solenergiteknik

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa och väsentligen fördjupa sina kunskaper inom solenergiteknik genom att utföra ett arbete omfattande fem månader heltidsstudier av forsknings- eller industriell karaktär. Därigenom ska studenten tillägna sig en fördjupad metodisk kunskap inom ämnesområdet. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper och insikter om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom ett eller flera av följande delområden: teknik och system för solvärme eller solel, solenergiteknik som integreras för lägre och effektivare energianvändning i bebyggelse, mätning eller beräkning av solinstrålning
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
  • kritiskt och systematiskt identifiera, integrera och använda dessa kunskaper i solenergiteknik för planering, utförande och rapportering av arbetet.
  • bidra till kunskapsutvecklingen inom det valda området för arbetet
  • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera kvalificerade problemställningar, mål med tydliga avgränsningar i arbetet
  • välja lämpliga metoder samt att motivera metodval och redogöra för deras styrkor och svagheter
  • hantera tillförlitlighet i empiri eller beräkningar
  • kritiskt och systematiskt analysera och utvärdera de resultat som uppnås i arbetet
  • genomföra arbetet inom givna tidsramar
  • muntligt och skriftligt redogöra för arbetet och ta fram slutsatser som svarar mot arbetets inledande frågeställningar och mål