Kurs EG1000

Energiteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

I kursen behandlas teorin bakom samt tillämpningar inom termodynamik, strömningsteknik, värmeteknik, kylteknik och värmepumpsprocesser.

Energibalanser och energiomvandlingar ingår i samtliga moment liksom beräkningar på system och komponenter.
I momentet grundläggande termodynamik definieras energiformerna värme och arbete. Ångors termodynamik och till viss del ångprocesser gås igenom. Detta bygger vidare till kretsprocesser, som utgör en grund för beskrivning av system samt beräkningar inom t.ex. kylteknik och värmepumpsprocesser.

Inom strömningsteknik behandlas strömningsförlopp för både vätskor och gaser. Energiförluster/tryckfall vid strömning i kanaler och rör behandlas både teoretiskt och i praktiska beräkningar. Mätning av tryck och flöde samt konstruktion, funktion och användning när det gäller pumpar och fläktar tas också upp.

I momentet värmelära behandlas värmeöverföring inklusive värmeväxling i värmeväxlare, både bakomliggande teori samt beräkningar.
För byggnader görs introduktionen inför beräkningar på byggnaders energibalans kopplat till uppvärmningsbehov och uppvärmningssystem. Här introduceras även begreppet primärenergi och energikvalitet.

I laborationer utförs mätningar som sedan tillsammans med teorier och beräkningar utgör grund bland annat för bestämning av köld- respektive värmefaktor för en värmepumpsprocess.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32LP