Kurs BY1062

Fastighetsförvaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskap om och förståelse för fastighetsförvaltningens olika skeden och förutsättingar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • bedöma och beskriva byggteknik för befintlig bebyggelse
  • redogöra för vanliga skador och renoveringsbehov i byggnader
  • redogöra för myndigheters krav vid ändring av byggnad
  • visa förståelse för byggnadskulturvård
  • visa förståelse för hur ombyggnad och förvaltning kan göras resurseffektivt
  • upprätta en underhållsplan
  • utföra kostnadsberäkningar för underhålls- och renoveringsåtgärder
  • beskriva grunderna i fastighetsekonomi