Kurs AVÅ27H

Examensarbete i omvårdnad - demensvård

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Omvårdnad

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att genom ett självständigt arbete erhålla fördjupad kunskap inom specialistområdet med relevans för omvårdnad samt genom kritisk granskning av annat examensarbete få fördjupningar i ytterligare ett problem inom specialistområdet för att kunna tillämpa evidensbaserad vård i yrket och gå vidare till en forskarutbildning.
Efter avslutad kurs ska den studerande inom specialistområdet kunna:

  • urskilja och argumentera för problemställning och syfte utifrån aktuellt forskningsläge med relevans för omvårdnad
  • söka, syntetisera och kritiskt värdera vetenskapliga studier samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för omvårdnad
  • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys och beakta kravet på informerat samtycke utifrån forskningsetiska principer
  • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över val av design och metod i relation till problemställning och syfte
  • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning samt den kliniska betydelsen av resultatet för den enskilda individen, samhället och hälso- och sjukvården, med beaktande av mångfaldsaspekter
  • värdera det egna arbetets bidrag till kunskapsutvecklingen samt presentera förslag till vidare forskning
  • konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktiv kritisk diskussion med respondenten
  • göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.